การแบ่งชนิดของอินเวอร์เตอร์

Written by Super User. Posted in ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์


 อินเวอร์เตอร์ มีชนิดต่างๆ ด้วยกันมากมายจนอาจหาที่สิ้นสุดไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น อินเวอร์เตอร์ ที่ ให้หม้อแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดจำนวนไทริสเตอร์หรืออินเวอร์เตอร์ซึ่ง มี L ต่อแทรกซัพพลายเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำให้กระแสที่ออกจากซัพพลายมีค่าคง ที่ ในช่วงระหว่างการคอมมิวเทต (อินเวอร์เตอร์แบบกระแสคงที่) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ว เราอาจแบ่งชนิดของอินเวอร์เตอร์ออกตามคุณสมบัติหรือโครงสร้างของวงจรได้ดัง นี้

 

 1. แบ่งตามวิธีการป้อนพลังงานกลับเข้าซัพพลาย
   1.1 Self Excite ( อนุกรม/ ขนาน )
   1.2 Separatly Excite
2. แบ่งตามวิธีการซึ่งทำให้พลังงานคอมมิวเทติงหายไป
   2.1 แบบป้อนกลับเข้าซัพพลาย
   2.2 แบบไม่ป้อนกลับเข้าซัพพลาย
3. แบ่งตามคุณสมบัติของเอาท์พุท
   3.1 พิจารณาจากลักษณะคลื่น
   - แบบสเแควร์เวฟ

   - แบบไซน์เวฟ
   3.2 พิจารณาจากจำนวนเฟส
   - แบบ 1 เฟส
   - แบบ 3 เฟส
   
3.3 พิจารณาจากย่านความถี่
   - แบบความถี่ต่ำ
   - แบบความถี่สูง
   3.4 พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงความถี่
   - แบบความถี่คงที่ 
   - แบบความถี่ปรับเปลี่ยนได้
   
3.5 พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงโวลเตจ
   - 
แบบโวลเตจคงที่
   - 
แบบปรับเปลี่ยนโวลเตจได้ 

อ้างอิงจาก
เพาเวอร์อิเส็กทรอนิกส์ วิริยะ พิเชฐจำเริญ ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
Power Electronics  อุดมศักดิ์ ยั่งยืน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
http://www.cpe.ku.ac.th/~yuen/204471/power/inverter/