System Intregration

Written by Super User. Posted in Service & Support


System Intregration content


รับงานออกแบบ ประกอบตู้ควบคุมมอเตอร์ โดยบริการออกแบบตู้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามแบบของลูกค้า โดยทีมงานประกอบตู้ที่มีประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำให้ตรงตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในการออกแบบ และประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

 

ตู้ควบคุมมอเตอร์ทุกชนิด (Motor Control Panel)

ประกอบตู้ควบคุมอัตโนมัติ (Inverter, PLC, Touch Screen,

Automation Control Panel)

ประกอบตู้เมนสวิทซ์บอร์ด (Main Distribution Board)