Training

Written by Super User. Posted in Service & Support

Training content

บริษัทฯ มีบริการจัดอบรมการใช้งานเกี่ยวกับ Inverter Toshiba, Shihlin ทั้งภายในหรือภายนอกสถานที่

 

โดยทีมวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านระบบ Automation มากกว่า 10 ปี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการติดตั้งใช้งานที่ถูกวิธี รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง Inverter, และการ Set parameter ในแต่ละรุ่นของ Toshiba Inverter, Shihlin Inverter โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น